Použitá literatura

Snahou vývoje sklonovani-jmen.cz je co nejvěrněji nasimulovat chování českého jazyka. K tomuto smělému cíli by nebylo možné se přiblížit bez možnosti navázat na práci ostatních.

Knihy

 • KNAPPOVÁ, Miloslava. Jak se bude vaše dítě jmenovat?: původ, význam, pravopis, výskyt a obliba, kalendář : informace o jménech afrických a asijských. 6., aktualizované a podstatně rozšířené vydání. Praha: Academia, 2017. ISBN 978-80-200-2656-9.
 • MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého. 5. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. ISBN 978-80-7422-048-7.
 • MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení. Vydání páté. Praha: Agentura Pankrác, 2019. ISBN 978-80-86781-40-2.
 • PRAVDOVÁ, Markéta a SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2327-8.
 • Pravidla českého pravopisu. 3. vydání. V Brně: Lingea, 2023. ISBN 978-80-7508-270-1.
 • ŠTÍCHA, František. Velká akademická gramatika spisovné češtiny. Praha: Academia, 2021. ISBN 978-80-200-3185-3.
 • ŠTURM, Pavel a BIČAN, Aleš. Slabika a její hranice v češtině. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2021. ISBN 978-80-246-5101-9.

Zákony

 • ČESKO, 2000. Zákon č. 301/2000 Sb., Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301. [cit. 2023-11-17].
 • ČESKO, 2004. Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561. [cit. 2023-11-17].
 • ČESKO, 2012. Zákon č. 89/2012 Sb., Zákon občanský zákoník. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89. [cit. 2023-11-17].
 • ČESKO, 2018. Zákon č. 137/2016 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-137/zneni-20180831. [cit. 2023-11-17].
 • ČESKO, 2019. Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-110/zneni-20190424. [cit. 2023-11-17].
 • ČESKOSLOVENSKO, 1961. Vyhláška č. 94/1961 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1961-94. [cit. 2023-11-17].
 • EU, 2016. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) [GDPR]. Online. In: Zákony pro lidi. Dostupné z https://www.zakonyprolidi.cz/pravoeu/dokument?celex=32016R0679. [cit. 2023-11-17].

Webové stránky

Časopis Naše řeč